Personel Politikası

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimat gereklilikleri Obam Termal Resort Otel & Spa çalışan tüm personele uygulanmalıdır.

2. MEVZUAT ŞARTLARI

Bu talimatta;

 • Ulusal yasalara,
 • Diğer ilgili yasalara,
 • Şirketin uymakla yükümlü olduğu diğer gerekliliklere,
 • ILO Sözleşmelerine,
 • Uluslararası Çocuk Hakları Anlaşmasına,
 • İnsan Haklan Evrensel Bildirgesine,
 • Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine uyulmaktadır.

3.TANIMLAR

 • Çocuk (C):16 yasın altındaki kişidir. (C<16 yas)
 • Genç Çalışan (GC): Çocuk tanımındaki yası geçmiş, 18 yasını doldurmamış çalışan (C<GC<18) • Çocuk çalışan (CC): ILO Tavsiyesi 146 dışında, yukarıdaki çocuk tanımındaki yaş(lar)ın altındaki çalışan çocuklar. (CC<C)
 • Zorla çalıştırma: Bir kişiden kendi isteği dışında, herhangi bir ceza tehdidi altında sağlanan islerin veya hizmetlerin tümü.

4. UYGULAMA

4.1. ÇOCUK ÇALIŞTIRMA

Obam Termal Resort Otel & Spa Tesisimiz;

 • Çocuk çalıştırmasına izin vermez ve çocuk çalıştırmayı desteklemez.

4.2. ZORLA ÇALIŞTIRMA

Otelimiz zorla çalıştırmayla ilişkili olacak bir faaliyette bulunmaz ve böyle bir faaliyeti desteklemez.

Ayrıca çalışanlar şirkette çalışmaya başlayabilmek için kimlik, pasaport veya “depozit” emanet etmeye zorlanmazlar.

4.3. SAĞLIK VE GÜVENLİK

Otelimiz, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürmekte ve iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi konusunda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş iş güvenliği uzmanından destek almaktadır. Kazaların oluşmasını ve oluşması halinde de yaralanmaları engelleyecek yeterli önlemleri alınmakta, iş çevresine özgü tehlikelerin nedenlerini belirleyebilmek amacıyla risk analizleri yapılmıştır.

 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği (İSG) gerekliliklerini geçerli bir şekilde uygulamak ve tüm çalışanların sağlığı ve iş güvenliğinden sorumlu olmak üzere, İSG kurulu oluşturmuştur.
 • Bütün çalışanların (yeni veya eski) düzenli olarak İSG konusunda eğitim alması sağlanmakta ve bunun kayıtları tutulmaktadır.
 • İSG’yi tehdit eden unsurları tespit edilmekte, ortadan kaldırmak için çalışmalar yapılmakta ve çözüm için sistemler geliştirilmektedir.
 • Çalışanlar için temiz duşlar, içme suyu, yemek, ulaşım imkanları sağlanmış ve yiyecek üretimi ve sunumu yapılan yerlerin sağlıklı ve temiz şartlarda olması sağlanmaktadır.
 • Çalışanlarımıza lojman sağlanmakta; Lojmanların temiz ve güvenliği rutin olarak takip edilmektedir.

4.4. ÖRGÜTLENME VE TOPLU SÖZLEŞME HAKKI

Otelimiz,

• Çalışanların kendi seçimleriyle sendika kurma ve katılma hakkına ve toplu sözleşme hakkına saygı göstermektedir.

• Personel temsilcilerinin işyerindeki üyelerine ulaşmalarını ve ayrımcılığa tabi tutulmamalarını sağlamaktadır.

4.5. AYRIMCILIK

İşe alma, tazminat, eğitim, ödüllendirme, isten çıkarma veya emekliye ayırmada, ırk, kast, milli köken, din, engellilik, cinsiyet, cinsel tercihler, dernek veya sendika üyeliği veya siyasi kimlik gibi konularda kesinlikle ayrımcılık yapılmamaktadır. Çalışanların ırk, kast, milli köken, din, engellilik, cinsiyet, cinsel tercih, dernek veya sendika üyeliği veya siyasi kimlikleri ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamalarına veya gereklilikleri yerine getirmelerine müdahale edilmemektedir.

4.6. DİSİPLİN UYGULAMALARI

Otelimiz, bedensel cezalandırma, zihinsel veya fiziksel baskı veya sözlü kötü muamele yapmaz, bunları desteklemez.

4.7. PERSONEL ÖNERİ VE ŞİKAYETLERİNİN ALINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Otelimizdeki tüm çalışanlar şikayetlerini ve önerilerini insan kaynakları ve eğitim departmanına yapabilmekte, personel şikayetini ve önerisini nereye bildireceği konusunda bilgilendirilmektedir.  
 • İnsan kaynakları ve eğitim departmanı tarafından aylık olarak personel memnuniyet anketleri dağıtılmakta ve bu anketler aylık olarak değerlendirilmektedir. Personel bu anketlerde de öneri ya da şikayetlerini dile getirebilmektedir.
 • Ayrıca 6331 sayılı İş güvenliği Kanunu kapsamında otelimizde personellerin yaptığı oylama ile 3 çalışan temsilcisi seçilmiştir. Personellerimiz çalışan temsilcilerine çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliği konularında şikayet ya da önerilerini sunabilmektedir. Çalışan temsilcileri alınan şikayet ve önerileri İş güvenliği kuruluna bildirmekle yükümlü olup kurul tarafından bu öneri ve şikayetler değerlendirilmektedir.

4.8. ÇALIŞMA SAATLERİ

 • Çalışma saatleri konusunda yürürlükteki yasalara uyulmaktadır. Haftada 45 saatten fazla çalıştırılmaz (çalışma durumunda mesai ücreti ödenir) ve haftada en az bir gün izin verilir.
 • Fazla mesai saatlerinin (haftada 45 saati aşan zamanın) haftada 12 saatten fazla olmaması sağlanmaktadır ve fazla mesai ücreti her zaman daha yüksek ödenmektedir.
 • İş Kanunu’na göre 1 yılını doldurmuş olan çalışanların kanun tarafından belirtilen gün sayısına göre yıllık izin hakları verilmektedir.

4.9. ÜCRETLENDİRME

 • Maaşlar yasal asgari standardı ve çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede belirlenmektedir.
 • Disiplin uygulamaları nedeniyle maaşlardan kesinti yapılamaz.
 • Maaşlar personelin otelin belirlemiş olduğu banka hesabına yatırılması seklinde ödenmesi sağlanmaktadır.

Genel Müdür